نوشته‌ها

جمع وتفریق ساده با چرتکه (بدون استفاده از دوستی ها)

در این بخش ۱۰ مثال برای آموزش جمع و تفریق ساده آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم نیاوریم یعنی محاسبات بدون فرمول است و از دوستی ها استفاده نشده است.

توجه: لطفا در زمان حل کردن مثال ها قدم به قدم روی چرتکه خود انجام دهید.

آموزش بیشتر
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ
مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۵+۳
 1. چرتکه را روی ۳ قرار دهید.
 2. ۵ مهره را به ستون یکان اضافه کنید.
 3. حاصل باید ۸ (۸ = ۵ + ۳) باشد.

مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۷+۱۰+۲
 1. چرتکه را روی ۲ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۷ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 4. حاصل باید ۱۹ (۱۹ = ۴ + ۵ + ۱۰) باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن ۱۷+ ۳۱+ ۵۱
 1. چرتکه را روی ۵۱ قرار دهید (۵ مهره در ستون دهگان و ۱ مهره در ستون یکان)
 2. ۳۱ را به آن اضافه کنید (۳ مهره در ستون دهگان و ۱ مهره در ستون یکان)
 3. ۱۷ را به آن اضافه کنید (۱ مهره در ستون دهگان و ۷ مهره در ستون یکان)
 4. حاصل باید ۹۹ (۹۹ =۴ + ۵ + ۴۰ + ۵۰) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۲+ ۱۰+ ۱۵+ ۶۲
 1. چرتکه را روی ۶۲ قرار دهید (۶ مهره در ستون دهگان و ۲ مهره در ستون یکان)
 2. ۱۵ را به آن اضافه کنید (۱ مهره در ستون دهگان و ۵ مهره در ستون یکان)
 3. ۱۰ را به آن اضافه کنید (۱ مهره در ستون دهگان)
 4. ۲ را به آن اضافه کنید (۲ مهره در ستون یکان)
 5. حاصل باید ۸۹ (۸۹ =۴ + ۵ + ۳۰ + ۵۰) باشد.

مثال۵: نحوه محاسبه کردن ۱۰+ ۱۱+ ۵۰+ ۲۶
 1. چرتکه را روی ۲۶ قرار دهید (۲ مهره در ستون دهگان و ۶ مهره در ستون یکان)
 2. ۵۰ را به آن اضافه کنید (۵ مهره در ستون دهگان)
 3. ۱۱ را به آن اضافه کنید (۱ مهره در ستون دهگان و ۱ مهره در ستون یکان)
 4. ۱۰ را به آن اضافه کنید (۱ مهره در ستون دهگان)
 5. حاصل باید ۹۷ (۹۷ =۲ + ۵ + ۴۰ + ۵۰) باشد.
مثال۶: نحوه محاسبه کردن ۲۵- ۳۵+ ۱۵- ۶۹
 1. چرتکه را روی ۶۹ قرار دهید (۶ مهره در ستون دهگان و ۹ مهره در ستون یکان)
 2. ۱۵ را از آن کم کنید (۱ مهره در ستون دهگان و ۵ مهره در ستون یکان)
 3. ۳۵ را به آن اضافه کنید (۳ مهره در ستون دهگان و ۵ مهره در ستون یکان)
 4. ۲۵ را از آن کم کنید (۲ مهره در ستون دهگان و ۵ مهره در ستون یکان)
 5. حاصل باید ۶۴ (۶۴ =۴ + ۱۰ + ۵۰) باشد.
مثال۷: نحوه محاسبه کردن ۵۰+ ۵۱- ۱۲- ۸۸
 1. چرتکه را روی ۸۸ قرار دهید (۸ مهره در ستون دهگان و ۸ مهره در ستون یکان)
 2. ۱۲ را از آن کم کنید (۱ مهره در ستون دهگان و ۲ مهره در ستون یکان)
 3. ۵۱ را از آن کم کنید (۵ مهره در ستون دهگان و ۱ مهره در ستون یکان)
 4. ۵۰ را به آن اضافه کنید (۵ مهره در ستون دهگان)
 5. حاصل باید ۷۵ (۷۵ =۵ + ۲۰ + ۵۰) باشد.

مثال۸: نحوه محاسبه کردن ۲۲+ ۱۴- ۵۳+ ۱۶
 1. چرتکه را روی ۱۶ قرار دهید (۱ مهره در ستون دهگان و ۶ مهره در ستون یکان)
 2. ۵۳ را به آن اضافه کنید (۵ مهره در ستون دهگان و ۳ مهره در ستون یکان)
 3. ۱۴ را از آن کم کنید (۱ مهره در ستون دهگان و ۴ مهره در ستون یکان)
 4. ۲۲ را به آن اضافه کنید (۲ مهره در ستون دهگان و ۲ مهره در ستون یکان)
 5. حاصل باید ۷۷ (۷۷ =۲ +  5 + 20 + 50) باشد.
مثال۹: نحوه محاسبه کردن ۵۰+ ۲۱- ۵۱- ۹۷
 1. چرتکه را روی ۹۷ قرار دهید (۹ مهره در ستون دهگان و ۷ مهره در ستون یکان)
 2. ۵۱ را از آن کم کنید (۵ مهره در ستون دهگان و ۱ مهره در ستون یکان)
 3. ۲۱ را از آن کم کنید (۲ مهره در ستون دهگان و ۱ مهره در ستون یکان)
 4. ۵۰ را به آن اضافه کنید (۵ مهره در ستون دهگان)
 5. حاصل باید ۷۵ (۷۵ = ۵ + ۲۰ + ۵۰) باشد.
مثال۱۰: نحوه محاسبه کردن ۵۵- ۱۳- ۵۲+ ۲۷
 1. چرتکه را روی ۲۷ قرار دهید (۲ مهره در ستون دهگان و ۷ مهره در ستون یکان)
 2. ۵۲ را به آن اضافه کنید (۵ مهره در ستون دهگان و ۲ مهره در ستون یکان)
 3. ۱۳ را از آن کم کنید (۱ مهره در ستون دهگان و ۳ مهره در ستون یکان)
 4. ۵۵ را از آن کم کنید (۵ مهره در ستون دهگان و ۵ مهره در ستون یکان)
 5. حاصل باید ۳۱ (۳۱ = ۱ + ۳۰) باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث جمع و تفریق ساده دو رقمی

از مباحث ترم ۱

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع و تفریق ساده دو رقمی

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: رایگان

فرمول جمع و تفریق دوستی های بزرگ

زمانی که در یک ستون از چرتکه مهره کم بیاوریم، بدین معنی است که باید از دوستی ها استفاده کنیم. به عنوان مثال در فرمول جمع دوستی بزرگ ۱۰+ ۹- = ۱+ اگر بخواهیم ۱ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای در آن ستون نباشد، ۹ مهره از ستون یکان برمی داریم و به ستون دهگان ۱ مهره اضافه می کنیم (این مهره به ارزش عدد ۱۰ است). همچنین در فرمول تفریق دوستی بزرگ ۱۰- ۹+ = ۱- اگر بخواهیم ۱ مهره را کم کنیم ولی مهره ای در آن ستون نباشد، ۹ مهره به ستون یکان اضافه می کنیم و از ستون دهگان ۱ مهره کم می کنیم (این مهره به ارزش عدد ۱۰ است). برای مشاهده فرمول جمع وتفریق دوستی های کوچک کلیک کنید.

جمع دوستی بزرگ

۱۰+ ۹- = ۱+
۱۰+ ۸- = ۲+
۱۰+ ۷- = ۳+
۱۰+ ۶- = ۴+
۱۰+ ۵- = ۵+
۱۰+ ۴- = ۶+
۱۰+ ۳- = ۷+
۱۰+ ۲- = ۸+
۱۰+ ۱- = ۹+

تفریق دوستی بزرگ

۱۰- ۹+ = ۱-
۱۰- ۸+ = ۲-
۱۰- ۷+ = ۳-
۱۰- ۶+ = ۴-
۱۰- ۵+ = ۵-
۱۰- ۴+ = ۶-
۱۰- ۳+ = ۷-
۱۰- ۲+ = ۸-
۱۰- ۱+ = ۹-