نوشته‌ها

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوست ترکیبی ۸ و ۱۳

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوست ترکیبی ۸ و ۱۳ آورده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، پیشنهاد می شود ابتدا فرمول های دوستی کوچک و بزرگ، سپس دوستی های کوچک و در نهایت مبحث دوستی های بزرگ را شروع کنید. این دومین مبحث از درس جمع دوستان ترکیبی است. برای مشاهده ترتیب مراحل یادگیری چرتکه روی لینک مراحل یادگیری چرتکه کلیک کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   

۳ مقاله مهم در رابطه با آموزش چرتکه

چه زمانی از دوست ترکیبی ۸ و ۱۳ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۸ مهره اضافه کنیم ولی مهره به اندازه مورد نیاز وجود نداشته باشد از فرمول ۵- ۱۳+ = ۸+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱۳ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۸ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۸ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره به اندازه مورد نیاز وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۵+ ۱۳- = ۸- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱۳ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۸ مهره کم شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۱۲+ ۸ + ۴۵
 1. چرتکه را روی ۴۵ قرار دهید.
 2. ۱۳ مهره (دوست ۸) را اضافه می کنیم.
 3. مهره ۵ را کم می کنیم.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 6. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 7. حاصل باید ۶۵ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۳۸+ ۳۵ + ۲۰
 1. چرتکه را روی ۲۰ تنظیم کنید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۳ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱۳ مهره (دوست ۸) را اضافه می کنیم.
 7. مهره ۵ را کم می کنیم.
 8. حاصل باید ۹۳ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۳۸+ ۱۱+ ۲۴ + ۴۱
 1. چرتکه را روی ۴۱ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان جدا کنید.
 5. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۱۱ را به حاصل آن اضافه کنید.
 7. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان جدا کنید.
 8. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 9. ۱۳ مهره (دوست ۸) را اضافه می کنیم.
 10. مهره ۵ را کم می کنیم.
 11. حاصل باید ۱۱۴ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۱۸+ ۲۲- ۳۵ + ۱۲
 1. چرتکه را روی ۱۲ قرار دهید.
 2. ۳۵ را به آن اضافه کنید.
 3. ۲۲ را از حاصل آن کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۱۳ مهره (دوست ۸) را اضافه می کنیم.
 6. مهره ۵ را کم می کنیم.
 7. حاصل باید ۴۳ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۴۰- ۸۸+ ۳۵ + ۲۰
 1. چرتکه را روی ۲۰ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه می کنیم.
 5. ۱۳ مهره (دوست ۸) را به ستون های دهگان وصدگان اضافه می کنیم.
 6. مهره ۵ را از ستون دهگان کم می کنیم.
 7. ۱۳ مهره (دوست ۸) را اضافه می کنیم.
 8. مهره ۵ را کم می کنیم.
 9. ۴۰ را از حاصل آن کم می کنیم.
 10. حاصل باید ۱۰۳ باشد.

ثبت نام کلاس چرتکه

سایر آموزش ها

مقالات مرتبط با چرتکه

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوستی­ کوچک ۲ و ۳

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوستی کوچک ۲ و ۳ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است.

چه زمانی از دوستی کوچک ۲ و ۳ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۲ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۵+ ۳- = ۲+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۳ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۲ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۳ مهره اضافه کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۵+ ۲- = ۳+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۲ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۳ مهره اضافه شده است). برای یادگیری بیشتر حتما به لینک های زیر مراجعه کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
مثال۱: نحوه محاسبه کردن  15+23+31
 1. چرتکه را روی ۳۱ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۱۵ را به آن اضافه کنید.
 6. حاصل باید ۶۹ (۶۹ = ۴+ ۵+۱۰+ ۵۰) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۲۳+۱۷-۶۹
 1. چرتکه را روی ۶۹ قرار دهید.
 2. ۱۷ را از آن کم کنید.
 3. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان جدا کنید.
 5. ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 6. حاصل باید ۷۵ (۷۵ = ۵+۲۰+۵۰) باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن ۳۲+ ۸۵- ۹۹
 1. چرتکه را روی ۹۹ قرار دهید.
 2. ۸۵ را از آن کم کنید.
 3. ۳ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان جدا کنید.
 5. ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 6. حاصل باید ۴۶ (۴۶ = ۱+ ۵ + ۴۰) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۱۲+ ۱۱+ ۳۱+ ۲۴
 1. چرتکه را روی ۲۴ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۴ مهره (دوست ۱) را از ستون یکان جدا کنید.
 5. ۵  را به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۱۱ را به آن اضافه کنید.
 7. ۱۲ را به آن اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۷۸ (۷۸ = ۳+ ۵+۲۰+۵۰) باشد.
مثال۵: نحوه محاسبه کردن ۱۲+ ۲۱+ ۲۴+ ۳۲
 1. چرتکه را روی ۳۲ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان جدا کنید.
 5. ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۲۱ را به آن اضافه کنید.
 7. ۱۲ را به آن اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۸۹ (۸۹ = ۴+ ۵ +۳۰+۵۰) باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی کوچک ۲ و ۳

از مباحث ترم ۲

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی کوچک ۲ و ۳

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۲)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۳۰ دقیقه

حجم فایل: ۲۲۶ مگابایت

ترم: ۲

مباحث: ( جمع دوستی کوچک ۱و۴ ، جمع دوستی کوچک ۲و۳ ، جمع ترکیبی دوستان کوچک )

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۳۵ هزار تومان

تفریق اعداد روی چرتکه با استفاده از دوستی­ های بزرگ

برای مشاهده تمام دوستی­ های موجود در چرتکه به بخش دوستی­ ها مراجعه کنید.عملیات تفریق ساده مشابه جمع ساده می ­باشد، به عنوان مثال، برای انجام ۲-۹ ابتدا عدد ۹ را روی چرتکه نمایش دهید (یعنی ۴مهره از پایین و مهره ۵ از بالا) سپس۲ مهره به قسمت پایین بازگردانید. مهره هایی که کم می شوند با رنگ قرمز و پاسخ نهایی با رنگ سبز مشخص شده اند. پیشنهاد می شود قبل از مطالعه این بخش ابتدا محاسبات بدون استفاده از دوستی ها را تمرین کنید.

توجه داشته باشید در هنگام تفریق، اگر ستونی دارای مهره­ های کافی نباشد، باید از دوستی­ ها در چرتکه استفاده کنید.

برای مشاهده مثال های بیشتر از هر مبحث روی عبارات داخل پرانتز آن کلیک کنید.

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۹ – ۳۲ (تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹)
 1. چرتکه را روی ۳۲ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۹) را به ستون یکان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 4. حاصل باید ۲۳ (۲۳ = ۳ + ۲۰) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۱۸ – ۴۵ (تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸)
 1. چرتکه را روی ۴۵ قرار دهید.
 2. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۲ مهره (دوست ۸) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. حاصل باید ۲۷ (۲۷ = ۲ + ۵ + ۲۰) باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن ۲۷ – ۴۰ (تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷)
 1. چرتکه را روی ۴۰ تنظیم کنید.
 2. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۳ مهره (دوست ۷) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. حاصل باید ۱۳ (۱۳ = ۳ + ۱۰) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۶۱ – ۱۵۳ (تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶)
 1. چرتکه را روی ۱۵۳ قرار دهید.
 2. ۴ مهره (دوست ۶) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 4. ۱ مهره از ستون یکان کم کنید.
 5. حاصل باید ۹۲ (۹۲ = ۲ + ۹۰) باشد.

 

مثال۵: نحوه محاسبه کردن ۲۵۶ – ۳۴۹ (تفریق دوستی بزرگ ۵ و ۵)
 • چرتکه را روی ۳۴۹ تنظیم کنید.
 • ۶ مهره از ستون یکان کم کنید.
 • ۵ مهره (دوست ۵) به ستون دهگان اضافه کنید.
 • ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 • ۲ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 • حاصل باید ۹۳ (۹۳ =  ۳ + ۹۰) باشد.
 

 

جمع اعداد روی چرتکه با استفاده از دوستی­ های بزرگ

برای مشاهده تمام دوستی­ های موجود در چرتکه به بخش دوستی­ ها مراجعه کنید. در این قسمت برای محاسبه جمع اعداد با کمک دوستی­ ها، ۵ مثال آورده شده است که هر مثال مربوط به یک فرمول می باشد برای مشاهده مثال های بیشتر از هر دوستی روی آن کلیک کنید. به عنوان مثال اگر می خواهید جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹ را آموزش ببینید کافی است روی مثال ۱ (جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹ ) کلیک کنید. مهره هایی که کم می شوند با رنگ قرمز و پاسخ نهایی با رنگ سبز مشخص شده اند. پیشنهاد می شود قبل از مطالعه این بخش ابتدا محاسبات بدون استفاده از دوستی ها را تمرین کنید. نمایندگی آموزش چرتکه روبوفا با آموزش رایگان چرتکه به شما خدمت می کند.

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۹ + ۷ (جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹)
 1. چرتکه را روی ۷ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. حاصل باید ۱۶ (۱۶ = ۱ + ۵ + ۱۰) باشد.

مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۱۸ + ۱۳ (جمع دوستی بزرگ ۲ و ۸)
 1. چرتکه را روی ۱۳ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۸) را از ستون یکان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. مجددا ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. حاصل باید ۳۱ (۳۱ = ۱ + ۳۰) باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۷ + ۴ (جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷)
 1. چرتکه را روی ۴ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون یکان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. حاصل باید ۱۱ (۱۱ = ۱ + ۱۰) باشد.

مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۶ +  19 (جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶)
 1. چرتکه را روی ۱۹ قرار دهید.
 2. ۴ مهره (دوست ۶) را از ستون یکان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. حاصل باید ۲۵ (۲۵ = ۵ + ۲۰) باشد.

مثال۵: نحوه محاسبه کردن ۲۵ +  17 (جمع دوستی بزرگ ۵ و ۵)
 1. چرتکه را روی ۱۷ قرار دهید.
 2. ۵ مهره (دوست ۵) را از ستون یکان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. حاصل باید ۴۲ (۴۲ = ۲ + ۴۰) باشد.