نوشته‌ها

فرمول جمع و تفریق دوستی های بزرگ

زمانی که در یک ستون از چرتکه مهره کم بیاوریم، بدین معنی است که باید از دوستی ها استفاده کنیم. به عنوان مثال در فرمول جمع دوستی بزرگ ۱۰+ ۹- = ۱+ اگر بخواهیم ۱ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای در آن ستون نباشد، ۹ مهره از ستون یکان برمی داریم و به ستون دهگان ۱ مهره اضافه می کنیم (این مهره به ارزش عدد ۱۰ است). همچنین در فرمول تفریق دوستی بزرگ ۱۰- ۹+ = ۱- اگر بخواهیم ۱ مهره را کم کنیم ولی مهره ای در آن ستون نباشد، ۹ مهره به ستون یکان اضافه می کنیم و از ستون دهگان ۱ مهره کم می کنیم (این مهره به ارزش عدد ۱۰ است). برای مشاهده فرمول جمع وتفریق دوستی های کوچک کلیک کنید.

جمع دوستی بزرگ

۱۰+ ۹- = ۱+
۱۰+ ۸- = ۲+
۱۰+ ۷- = ۳+
۱۰+ ۶- = ۴+
۱۰+ ۵- = ۵+
۱۰+ ۴- = ۶+
۱۰+ ۳- = ۷+
۱۰+ ۲- = ۸+
۱۰+ ۱- = ۹+

تفریق دوستی بزرگ

۱۰- ۹+ = ۱-
۱۰- ۸+ = ۲-
۱۰- ۷+ = ۳-
۱۰- ۶+ = ۴-
۱۰- ۵+ = ۵-
۱۰- ۴+ = ۶-
۱۰- ۳+ = ۷-
۱۰- ۲+ = ۸-
۱۰- ۱+ = ۹-